ما عاشق بودیم

ما عاشق بودیم
قلم هنوز شعر نمی نوشت
ارض و سما
جدا نشده بود
موسمها یک موسم
بهار و پائز
رنگها یک رنگ بود
صورت نداده بود به هیچ چیز
همه ساده
و ما عاشق
و زن آفریده شد


Biz AşıktıkFarsçaFatih Usluer